Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico de España, informámolo de que esta páxina web é propiedade de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A., con domicilio en Ourense, Rúa dos Teceláns nº5, con CIF A- 08484107 e inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense cos seguintes datos: Tomo 236, Folio 119, Inscrición 7ª da folla OR-2552.

Para calquera consulta ou proposta, contáctenos en info@grupocuevas.com ou no teléfono 988211013.Esta páxina Web réxese pola normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ela, tanto nacionais como estranxeiros que utilicen esta Web. O acceso á nosa páxina Web por parte do USUARIO é gratuíto e está condicionado á lectura anterior e aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes CONDICIÓNS XERAIS DE USO vixentes no momento do acceso, que rogamos lea detidamente. O USUARIO no momento que utiliza o noso portal, os seus contidos ou servizos, acepta e sométese expresamente ás súas condicións xerais de uso. Se o usuario non estivese de acordo coas presentes condicións de uso, deberá absterse de utilizar este portal e operar por medio deste.

En calquera momento poderemos modificar a presentación e configuración da nosa web, ampliar ou reducir servizos, e mesmo suprimila da rede, así como os servizos e contidos prestados, todo iso de forma unilateral e sen aviso anterior.

A. Propiedade intelectual

Todos os contidos, textos, imaxes e códigos fonte son propiedade de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. ou de terceiros aos que se lles adquiriron os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.

O usuario unicamente ten dereito a un uso privado deles, sen fin de lucro, e precisa autorización expresa de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. e/ou o titular dos dereitos para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou calquera dereito pertencente ao seu titular.

O establecemento de enlaces ao noso portal non confire ningún dereito sobre este, e autorízaselle exclusivamente a permitir o acceso á nosa páxina web, quedando prohibida noutras páxinas a reprodución total ou parcial das imaxes e contidos do noso portal. Así mesmo, o simple feito de establecer un enlace á nosa páxina web non dá dereito a outorgarse a categoría de colaborador ou socio de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. Está absolutamente prohibida a imitación xa sexa total ou parcial do noso portal.

B. Condicións de acceso

O acceso á nosa páxina Web é gratuíto e non esixe unha subscrición ou rexistro anterior. Non obstante, IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. resérvase o dereito de ofrecer servizos que requiran o rexistro anterior do usuario. En todo caso, estes servizos quedarán debidamente identificados na web, con doadas indicacións para o seu rexistro.

O usuario debe acceder á nosa páxina web conforme á boa fe, ás normas de orde pública, ás presentes Condicións Xerais de uso. O acceso ao noso sitio web realízase baixo a propia e exclusiva responsabilidade do usuario, que responderá en todo caso dos danos e perdas que poida causar a terceiros ou a nós mesmos.

O usuario ten expresamente prohibida a utilización e obtención dos servizos e contidos ofrecidos na presente páxina web, por procedementos distintos aos estipulados nas presentes condicións de uso, e no seu caso nas condicións particulares que regulen a adquisición de determinados servizos.

Tendo en conta a imposibilidade de control respecto á información, contidos e servizos que conteñan outros websites aos que se poida acceder a través dos enlaces que a nosa páxina web pon á súa disposición, comunicámoslle que IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A., queda eximida de calquera responsabilidade polos danos e perdas de toda clase que puidesen derivar pola utilización desas páxinas web alleas á nosa empresa por parte do usuario.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A., resérvase o dereito de exercitar as accións legais oportunas contra aqueles USUARIOS que vulneren as presentes condicións xerais de uso, aceptando o USUARIO que a non iniciación destas accións non constitúe unha renuncia formal a estas, permanecendo estas vixentes ata os prazos de prescrición das infraccións.

C. Protección de datos persoais

A confidencialidade, o segredo profesional e a seguridade son valores primordiais de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A., que asume o compromiso de garantir a privacidade do usuario/visitante en todo momento, e en todas as interaccións con aquel.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. asume tamén o compromiso de non demandar información innecesaria sobre o Usuario. Así mesmo, comprometémonos a tratar con extrema dilixencia a información persoal que o Usuario poida facilitar a través da nosa web.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e Real Decreto 1720/2007 de desenvolvemento da LOPD, informámolo de que a utilización de determinados servizos na nosa páxina web require que nos facilite determinados datos persoais a través de formularios de rexistro ou mediante o envío de mensaxes de correo electrónico, e que estes serán obxecto de tratamento e incorporados aos ficheiros de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A., titular e responsable deste.

O envío referido dos gastos persoais constitúe o consentimento expreso ao tratamento destes, se ben de carácter revogable e sen efectos retroactivos.

Así mesmo, informámolo de que todos os nosos ficheiros se atopan legalmente inscritos no Rexistro Xeral de Datos Persoais da Axencia Española de Protección de Datos, así como que para salvagardar a seguridade dos seus datos persoais aplicaranse as medidas de seguridade técnicas e organizativas esixidas no Real Decreto 1720/2007 que recolle o regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.

Uso dos seus datos persoais

Os datos que lle solicitamos son os axeitados, pertinentes e estritamente necesarios para a finalidade pola que se recollen, e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos. Así mesmo, certifícanos que todos os datos que nos facilita son certos, veraces e pertinentes para a finalidade pola que llos solicitamos.

A nosa páxina Web, recolle os seus datos persoais mediante a recepción de diversos formularios e a través do correo electrónico onde pode solicitarnos calquera tipo de información, aclaración ou dúbida, e mesmo remitirnos o seu currículum vitae. O envío destes implica a súa autorización a incorporalos aos nosos ficheiros correspondentes, se IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. o considera conveniente, e estes estarán regulados polas presentes políticas de privacidade. Os seus datos serán incorporados aos nosos ficheiros de tratamentos de datos.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. resérvase o dereito de decidir a incorporación ou non dos seus datos persoais aos seus ficheiros.

Dereitos de acceso, rectificación, cancelación dos seus datos persoais

Asi mesmo, informámolo da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, podendo facelo por correo ordinario -no enderezo Rúa dos Teceláns, 5, 32001Ourense- ou por correo electrónico -en protecciondatos@grupocuevas.com–.

En ambos os dous casos, deberá achegar fotocopia do DNI ou documento identificador equivalente e indicar o dereito que desexa exercer.

Comunicacións de datos

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. infórmao de que os seus datos son tratados confidencialmente e son utilizados exclusivamente de maneira interna e para as finalidades indicadas. Polo tanto, non cedemos nin comunicamos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou que o USUARIO nolo autorice expresamente.

Seguridade dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámolo de que IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais subministrados da súa alteración, perda e tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe o Real Decreto 1720/2007 que recolle o regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.

Actualización dos seus datos

É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que houbese algunha modificación neles, no caso contrario, non respondemos da súa veracidade.

Consideramos que se non cancela os seus datos persoais expresamente dos nosos ficheiros, continúa interesado en seguir incorporado a eles ata que IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. o considere oportuno e mentres sexa adecuado á finalidade pola que se obtiveron.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. non se fai responsable da política de privacidade respecto aos datos persoais que poida facilitar a terceiros por medio dos enlaces dispoñibles na nosa páxina web.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. pode modificar as presentes políticas de privacidade para adaptalas ás modificacións que se produzan na nosa web, así como modificacións lexislativas ou xurisprudenciais sobre datos persoais que vaian aparecendo, polo que esixe a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través desta Web.

D. Responsabilidades

Ao poñer a disposición do usuario esta páxina Web queremos ofrecerlle toda unha serie de contidos e servizos de calidade, utilizando a máxima dilixencia na súa presentación, así como nos medios tecnolóxicos utilizados. Non obstante, non responderemos da presenza de virus e outros elementos que dalgunha maneira poidan danar o sistema informático do usuario.

O USUARIO ten prohibido calquera tipo de acción sobre o noso portal que orixine unha excesiva sobrecarga de funcionamento aos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, ou instalación de robots, ou software que altere o normal funcionamento da nosa web, ou en definitiva poida causar danos aos nosos sistemas informáticos.

O usuario asume toda a responsabilidade derivada do uso da nosa páxina web, sendo o único responsable de todo efecto directo ou indirecto que sobre a páxina web se derive, incluíndo, de forma enunciativa e non limitativa, todo resultado económico, técnico e/ou xurídico adverso, así como a defraudación das expectativas xeradas polo noso portal, obrigándose o usuario a manter indemne a IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. por calquera reclamación derivada, directa ou indirectamente de tales feitos.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. queda exonerado de responsabilidade por calquera reclamación respecto aos dereitos de propiedade intelectual dos artigos e imaxes publicadas no seu portal, así como, non garante a exactitude, veracidade e vixencia dos contidos desta páxina web, xa sexan propios, de terceiros ou enlazables a outras websites, quedando totalmente exonerada de calquera responsabilidade derivada do seu uso.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. queda exonerada de calquera reclamación, incluído o pagamento de honorarios a avogados, polas demandas e reclamación orixinadas por terceiros polo incumprimento por parte do USUARIO das nosas condicións de uso, acceso e política de privacidade ou calquera outra reclamación polo incumprimento da lexislación vixente.

O USUARIO recoñece que entendeu toda a información respecto ás condicións de uso do noso portal, e recoñece que son suficientes para a exclusión do erro nestas, e polo tanto, acéptaas íntegra e expresamente.

O USUARIO é plenamente consciente de que na simple navegación pola presente páxina web, así como a utilización dos seus servizos, implica a aceptación das presentes condicións de uso.

Todo o referente á nosa páxina web, réxese exclusivamente polas leis españolas. Non caso de que se produza calquera tipo de discrepancia ou diferenza entre as partes en relación coa interpretación e contido da presente páxina web, todas as partes se someten, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais de Ourense.

E. Vixencia das condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais de Uso foron modificadas con data 1 de xuño de 2015. En calquera momento podemos proceder á súa modificación: por favor, comprobe a data en cada ocasión en que se conecte á nosa páxina web e así terá a certeza de que non se produciu modificación ningunha que lle afecte.