Política de privacidade Cuevas y Cía

A túa privacidade é importante para nós. Recomendámosche que dediques uns minutos para ler, comprender e, se é o caso, aceptar a nosa política de privacidade.

1. ¿QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Cuevas y Cía S.A.
Polígono industrial San Cibrao das viñas calle nº10 Ourense
info@marronglace.com
tfno: 988 383 822

2. ¿QUÉ DATOS TEUS TRATAMOS, CON QUE FINALIDADE E DURANTE CANTO TEMPO OS CONSERVAMO S?

Tratamos os datos que ti nos facilitaches –xa sexa a través de formularios en papel, a través das nosas webs ou apps ou a través do correo electrónico– ao realizar unha ou varias das seguintes accións:

a) Cando cobres o formulario para levar a cabo o pedido de compra: nome e apelidos, DNI (só no caso de persoa física que exerza unha actividade profesional e pida factura ó seu nome), teléfono fixo e/ou teléfono móbil, dirección de enderezo electrónico, localidade e provincia de residencia.

Finalidade: poder xestionar o pedido de compra e a entrega dos nosos productos de forma óptima.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión. Neste caso, suprimiranse con as medidas de seguridade adecuadas.

b) Cando solicitas recibir a nosa newsletter, notificacións “Push”, notificacións “Mail”, notificacións “sms” ou calquera outra notificación sobre os nosos produtos, servizos e actividades: nome e apelidos, teléfono móbil, enderezo de correo electrónico, localidade, provincia de residencia e sinatura.

Finalidade: poder informarte sobre noticias, produtos e servizos das nosas marcas, así como recibir alertas sobre oportunidades e promocións que se van actualizando.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites a túa baixa como destinatario das comunicacións antes relacionadas.

c) Cando nos dás o teu consentimento para a gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, ou outras promocións, así como cando participas en visitas ás nosas instalacións: nome e apelidos, DNI, imaxe (fotografía e/ou vídeo), audio, data nacemento, teléfono fixo, teléfono móbil, enderezo de correo electrónico e sinatura.

Finalidade:

  • A publicación das imaxes/audios na intranet privada da empresa.
  • A publicación das imaxes/audios en redes sociais de Cuevas y Cia S.A e empresas do grupo Cuevas.
  • A publicación das imaxes/audios nunha posible revista, blog ou outro material/soporte corporativo.
  • A comunicación das imaxes/audios a medios de comunicación.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión. Neste caso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas.

d) Cando contactas connosco a través de atención ó cliente sobre una cuestión xeral o sobre algún producto ou servizo en particular: nome e apelidos, enderezo de correo electrónico.

Finalidade: coñecer a opinión dos nosos clientes e resolver calquera tipo de incidencia ben sexa relacionados co producto e as condicións de compra e entrega como do ámbito contable/fiscal.

Conservación: gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión. Neste caso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas.

3. ¿CAL É A BASE LEGAL QUE LEXITIMA A CUEVAS Y CÍA, S.A. PARA TRATAR OS TEUS DATOS?

a) Cando solicitas a tramitación dun pedido dos nosos productos lexitímanos o feito de que nos deras o teu consentimento expreso e inequívoco.

b) Cando solicitas recibir a nosa newsletter, notificacións “Push”, notificacións “Mail”, notificacións “sms” ou calquera outra notificación sobre os nosos produtos, servizos e actividades lexitímanos o teu consentimento para recibir este tipo de notificacións.

c) Cando participas nalgunha gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións ou cando participas en visitas ás nosas instalacións, lexitímanos o feito de que nos deras o teu consentimento expreso e inequívoco.

d) Cuando contactas connós a través de atención ó cliente sobre unha cuestión xeral ou sobre algún producto o servizo en particular lexitímanos o feito de que nos deras o teu consentimento expreso e inequívoco.

4. ¿QUÉN É O DESTINATARIO DOS TEUS DATOS?

Os datos que nos proporcionaches por algunha das vías que che explicamos anteriormente non se comunicarán a terceiros excepto nos seguintes casos:

Cando solicitas a tramitación dun pedido dos nosos productos, a terceiras partes que nos presten servicios de apoio, tales como entidades financieiras, entidades de loita contra o fraude, proveedores de servizos tecnolóxicos, de loxística, transporte e entrega.

- Cando participas na gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións, así como en visitas ás nosas instalacións e déchesnos o consentimento expreso para comunicar os teus datos a medios de comunicación.

- Cando es destinatario da nosa newsletter, notificacións “Push”, notificacións “Mail”, notificacións “sms” ou calquera outra notificación sobre os nosos produtos, servizos e actividades e déchesnos o consentimento para comunicar os teus datos a terceiros para que xestionen o seu envío.

En ningún outro caso se comunicarán os teus datos a terceiros, salvo precepto legal que nos obrigue a iso. Esta política modificarase a medida que fose necesario comunicar datos teus a terceiros en casos distintos aos anteriores e a condición de que contemos previamente co teu consentimento expreso.

5. ¿CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITAS OS TEUS DATOS?

Ao relacionarte con nós, dispós dunha serie de dereitos para que poidas decidir e controlar en todo momento como utilizamos os teus datos persoais. Podes exercitar estes dereitos en calquera momento e de forma gratuíta. Poderás dirixirte a nós por calquera das seguintes vías:

CUEVAS Y CIA S.A.
Pol. Industrial San Cibrao das viñas, calle 1 nº 10, 32901 Ourense
info@marronglace.com

Para que poidamos atender a túa solicitude, necesitamos asegurarnos de que realmente es ti, polo que deberás facilitarnos copia do teu documento de identidade; tamén necesitaremos que nos indiques o dereito que desexas exercitar.

Se a túa solicitude non reúne os requisitos anteriores, pedirémosche que a emendes.

En particular, dispós dos seguintes dereitos:

  • Dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais
  • Dereito a solicitar a súa rectificación
  • Dereito a solicitar a súa supresión
  • Dereito a solicitar a limitación do teu tratamento
  • Dereito a opoñerse ao tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

¿En qué consiste o dereito de acceso?

Podes solicitarnos que che indiquemos se estamos a utilizar ou non os teus datos persoais; no caso de que si os esteamos utilizando, tamén che trasladaremos información adicional como que datos persoais temos sobre ti, para que os estamos utilizando, as entidades coas que os compartimos, o período durante o que imos conservar os teus datos ou se estamos a realizar perfís, entre outras cuestións.

¿En qué consiste o dereito de rectificación?

Podes pedirnos que modifiquemos algún dos datos persoais que temos sobre ti para que sexan exactos e estean actualizados. En todo caso, é aconsellable que manteñas actualizados en todo momento os datos que gardamos sobre ti.

¿En qué consiste o dereito de supresión?

Podes solicitarnos que eliminemos os datos persoais que temos sobre ti cando xa non sexan necesarios para a finalidade para a que os utilizamos ou cando nos retires o teu consentimento, no caso de que só os tratemos para desenvolver finalidades baseadas neste.

¿En qué consiste o dereito de limitación?

Podes pedirnos que restrinxamos temporalmente a utilización dos teus datos persoais
(i) cando consideres que os teus datos son inexactos, ata que os verifiquemos ou actualicemos
(ii) cando xa non os necesitemos para levar a cabo as finalidades indicadas no apartado 2 anterior pero ti prefiras que os conservemos para que poidas exercitar ou defenderte ante reclamacións e
(iii) cando te opoñas a que utilicemos os teus datos para algunha das finalidades recollidas no apartado 2 desta política de privacidade, mentres valoramos se o interese lexítimo que temos en Cuevas y Cia S.A. prevalece sobre o teu dereito para opoñerte a que os utilicemos.

¿En qué consiste o dereito de portabilidade?

Podes solicitarnos que che entreguemos directamente ou que lle entreguemos a outra entidade, sempre que sexa posible tecnicamente, un arquivo estruturado, de uso común e lexible por un sistema informático, que conteña os datos persoais dos que dispoñemos.

¿En qué consiste o dereito de oposición?

Podes opoñerte a que utilicemos os teus datos para algunha das finalidades recollidas no apartado 2 desta política de privacidade. Queremos lembrarche especialmente que podes pedirnos que deixemos de analizar o teu perfil para enviarche comunicacións promocionais. Ademais, podes presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente en materia de protección de datos: Axencia Española de Protección de Datos. De igual modo, poderás retirar calquera consentimento que deses en calquera momento.

6. ACTUALIZACIÓNS DA NOSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É posible que realicemos actualizacións da nosa política de privacidade cando sexa necesario. A última versión estará sempre dispoñible no noso sitio web.