Política de privacidade Frunatur

A túa privacidade é importante para nós. Recomendámosche que dediques uns minutos para ler, comprender e, no seu caso, aceptar a nosa Política de Privacidade.

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

FRUNATUR S.A.
C/Principal nº 10
Pol. Ind. San Cibrao das Viñas
32901 Ourense
protecciondatos@frunatur.com
Tfno: 988362000

2. QUE DATOS TEUS TRATAMOS, CON QUE FINALIDADE E DURANTE CANTO TEMPO OS CONSERVAMOS?

2.1. Tratamos os datos que ti nos facilitaches – xa sexa a través de formularios en papel, a través das nosas webs ou apps ou a través do correo electrónico- ao realizar unha ou varias das seguintes accións:

a) Cando se realiza a actividade comercial da empresa e ser require a identificación do cliente (nome e apelidos, DNI, teléfono fixo, teléfono móbil, enderezo electrónico, localidade e provincia de residencia así como nº de conta bancaria en caso necesario).

Finalidade : poder elaborar os documentos esixidos para formalizar as transaccións (albarás, facturas, recibos…).
Conservación : gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión. Neste caso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas.

b) Cando nos dás o teu consentimento para a gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións, así como cando participas en visitas ás nosas instalacións: nome e apelidos, DNI, imaxe (fotografía e/ou vídeo), audio, data nacemento, teléfono fixo, teléfono móbil, enderezo electrónico e firma.

Finalidade :

 • A publicación das imaxes/audios na Intranet privada da Empresa.
 • A publicación das imaxes/audios en redes sociais do Grupo Cuevas e marcas asociadas.
 • A publicación das imaxes/audios nunha posible revista, blogue ou outro material/soporte corporativo.
 • A comunicación das imaxes/audios a medios de comunicación.

Conservación : gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión. Neste caso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas.

c) Cando nos facilitas o teu Currículo cos datos que ti decides incluír.

Finalidade : Poder formar parte da nosa base de datos “Candidatos”, valorar a túa adecuación a un posto de traballo ou tarefa, así como notificarche oportunidades de emprego nalgunha das empresas de Grupo Cuevas e participar en procesos de selección.

Conservación : gardaremos os teus datos mentres non solicites expresamente a súa supresión. En todo caso, de non acceder a ningún proceso de selección nun prazo de 18 meses desde a data en que recibimos o teu currículo, os teus datos serán igualmente suprimidos.

3. CAL É A BASE LEGAL QUE LEXITIMA A FRUNATUR, S.A. PARA TRATAR OS TEUS DATOS ?

a) Cando decides ter relación comercial connosco lexitímanos de forma expresa o inicio da mesma.

b) Cando participas nalgunha gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións ou cando participas en visitas ás nosas instalacións, lexitímanos o que nos deras o teu consentimento expreso e inequívoco.

c) Cando nos facilitas o teu Currículo cos datos que ti decides incluír, lexitímanos o feito de que voluntariamente expresas, coa súa entrega, que desexas participar en procesos de selección.

4. QUEN É O DESTINATARIO DOS TEUS DATOS?

Os datos que nos proporcionaches por algunha das vías que che explicamos anteriormente non se comunicarán a terceiros excepto nos seguintes casos:

 • Cando participas na gravación de imaxes/sons con ocasión de sorteos, concursos, ou outras promocións, así como en visitas ás nosas instalacións e déchesnos o consentimento expreso para comunicar os teus datos a medios de comunicación.

En ningún outro caso, se comunicaran os teus datos a terceiros, salvo precepto legal que nos obrigue a iso.

Esta Política modificarase a medida que fose necesario comunicar datos teus a terceiros en casos distintos aos anteriores e a condición de que contemos previamente co teu consentimento expreso.

5. CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITAS OS TEUS DATOS?

Ao relacionarte connosco, dispós dunha serie de dereitos para que poidas decidir e controlar en todo momento como utilizamos os teus datos persoais. Podes exercitar estes dereitos en calquera momento e de forma gratuíta. Poderás dirixirte a nós por calquera das seguintes vías:

FRUNATUR S.A.
C/Principal nº 10

Pol. Ind. San cibrao dás Viñas

32901 Ourense

protecciondatos@frunatur.com

Para que podamos atender a túa solicitude, necesitamos asegurarnos de que realmente es ti, polo que deberás facilitarnos copia do teu documento de identidade; tamén necesitaremos que nos indiques o dereito que desexas exercitar. Se a túa solicitude non reúne os requisitos anteriores, pedirémosche que a emendes. En particular, dispós dos seguintes dereitos:

 • Dereito a solicitar o acceso aos teus datos persoais
 • Dereito a solicitar a súa rectificación
 • Dereito a solicitar a súa supresión
 • Dereito asolicitar a limitación do teu tratamento
 • Dereito a opoñerse ao tratamento
 • Dereito á portabilidad dos datos

En que consiste o dereito de acceso?

Podes solicitarnos que che indiquemos se estamos a utilizar ou non os teus datos persoais; no caso de que si os esteamos utilizando, tamén che trasladaremos información adicional como que datos persoais temos sobre ti, para que os estamos utilizando, as entidades coas que os compartimos, o período durante o que imos conservar os teus datos ou se estamos a realizar perfís, entre outras cuestións.

En que consiste o dereito de rectificación?

Podes pedirnos que modifiquemos algún dos datos persoais que temos sobre ti para que sexan exactos e estean actualizados. En todo caso, é aconsellable que manteñas actualizados en todo momento os datos que gardamos sobre ti.

En que consiste o dereito de supresión?

Podes solicitarnos que eliminemos os datos persoais que temos sobre ti cando xa non sexan necesarios para a finalidade para a que os utilizamos ou cando nos retires o teu consentimento, no caso de que só os tratemos para desenvolver finalidades baseadas no mesmo.

En que consiste o dereito de limitación?

Podes pedirnos que restrinxamos temporalmente a utilización dos teus datos Persoais:

(i) cando consideres que os teus datos son inexactos, ata que os verifiquemos ou actualicemos

(ii) cando xa non os necesitemos para levar a cabo as finalidades indicadas no apartado 2 anterior pero ti prefiras que os conservemos para que poidas exercitar ou defendercte perante reclamacións

(iii) cando te opoñas a que utilicemos os teus datos para algunha das finalidades recollidas no apartado 2 desta Política de Privacidade, mentres valoramos se o interese lexítimo que temos en Frunatur S.A. prevalece sobre o teu dereito para opoñerte a que os utilicemos.

En que consiste o dereito de portabilidad?

Podes solicitarnos que che entreguemos directamente ou que entreguemos a outra entidade, sempre que sexa posible tecnicamente, un arquivo estruturado, de uso común e lexible por un sistema informático, que conteña os datos persoais dos que dispoñemos.

En que consiste o dereito de oposición?

Podes opoñerte a que utilicemos os teus datos para algunha das finalidades recollidas no apartado 2 desta Política de Privacidade. Ademais, podes presentar unha reclamación perante a autoridade de control competente en materia de protección de datos: Axencia Española de Protección de Datos. De igual modo, poderás retirar calquera consentimento que deses en calquera momento.

6. ACTUALIZACIÓNS DA NOSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE.

É posible que realicemos actualizacións da nosa Política de Privacidade cando sexa necesario. A última versión estará sempre dispoñible no noso sitio web.