Política de privacidade de Tomóvil

DATOS DOS RESPONSABLES

Os datos persoais serán tratados por TOMOVIL CUEVAS S.A, con domicilio en RUA SEIXALVO Nº 4, 32005, Ourense (en diante, o “Membro da Rede Ford”) e Ford España, S.L., con domicilio social na rúa Caléndula 13, 28109, Alcobendas, Madrid e CIF. B-46066361.

OBXECTO DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade ten por obxecto informar da forma e os fins para os que o Membro da Rede Ford e Ford España, S.L. (en diante, “Ford” e ambos, o Membro da Rede Ford e Ford, “nós”, ou “nos”), solicita, trata e explica a utilización dos seus datos persoais obtidos cando se visitou ou facilitado a través deste sitio web (en diante, o “Sitio web”) ou se solicitaron no contexto da adquisición dun produto ou servizo de Ford.

Nalgunhas seccións do Sitio web, a entidade do “Grupo Ford” (Ford Motor Company nos Estados Unidos de América e as súas compañías filiais e subsidiarias, directa ou indirectamente) que preste servizos financeiros en España (“Ford Credit”) podería solicitar os seus datos persoais (por exemplo, cando accede á súa conta de Ford Credit a través do Sitio web).

Esta Política tamén explica como Ford Credit tratará esa información. Este Sitio web poderá facilitarlle a compra ou orzamentos para outros produtos e servizos relacionados con Ford, tales como seguros para vehículos, financiamento, leasing (arrendamento financeiro) ou arrendamento, así como accesorios para o seu vehículo. Algúns destes produtos e/ou servizos son ofertados por colaboradores de Ford, que poderían solicitar datos adicionais para poder atender a súa solicitude.

En tal caso, estes colaboradores tratan os seus datos persoais segundo describan nas súas correspondentes políticas de privacidade ou cando lles facilite os seus datos.

Ademais desta Política de Privacidade, algúns produtos e servizos de Ford (incluídas algunhas aplicacións para dispositivos móbiles de Ford) dispoñen das súas propias políticas de privacidade, que describen con maior detalle como son utilizados os seus datos de carácter persoal nese específico contexto.

Tamén pode atopar maior información dos datos persoais solicitados e usados polo seu vehículo consultando o manual do propietario ou a correspondente aplicación para dispositivos móbiles (no seu caso).

CON QUEN COMPARTIMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? -DESTINATARIOS DOS DATOS
Os seus datos persoais poden ser comunicados por Ford e o Membro da Rede Ford a:

 • Compañías e outras organizacións ás que se contrataron a prestación de servizos, tales como de web-aloxamento, servizos de márketing, análise de mercado e servizos da sociedade da información.
 • Empresas ou outras organizacións ás que nos solicitara ou aceptado que podamos compartir os seus datos persoais; No seu caso, a outras compañías que integran a Rede de Distribución de FORD, identificadas no Sitio web (https://www.ford.es/busca-concesionario).
 • Prestadores de servizos profesionais, como avogados, procuradores, notarios, rexistradores ou outros profesionais similares.
 • Organismos públicos, tribunais, reguladores e outras autoridades administrativas, cando consideremos que é necesario para cumprir cunha obrigación legal ou regulatoria, ou doutra forma para protexernos de reclamacións contra nós ou terceiros, ou a seguridade das persoas, así como para previr, ou dalgunha outra forma loitar, contra a fraude ou por razóns de seguridade ou protección.
 • Calquera terceiro que compre, ou ao cal transfiramos, todos ou unha parte substancial dos nosos activos e negocios. No caso de que se produza dita venda ou transferencia, faremos todos os esforzos razoables para tratar de garantir que a entidade á que transfiramos os seus datos persoais utilíceos de acordo con esta Política de Privacidade.

Ford tamén poderá ceder os seus datos persoais a Ford Credit, Ford Motor Company e a outras compañías do Grupo Ford, así como a empresas que lles presten servizos.

En tales casos, asegurarémonos de que os seus datos son usados para finalidades adecuadas conforme á presente Política de Privacidade e subscribiranse os correspondentes contratos ou cláusulas para o tratamento dos datos, aplicándose as mesmas ou similares medidas de seguridade ás que Ford aplica.

Pode atopar unha lista das compañías que compoñen o Grupo Ford en: http://corporate.ford.com/global- links.html# s0 f0.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Os seus datos persoais serán tratados conforme á normativa española e da Unión Europea e poderá ser transferidos dentro do Espazo Económico Europeo (“EEE”), así como a outros países fóra do EEE (incluídos os Estados Unidos de América e a India).

Cando transfiramos os seus datos persoais fóra do EEE, estableceremos as medidas e garantías adecuadas de acordo coas nosas obrigacións legais para garantir que a súa información persoal estea debidamente protexida, independentemente do país ao que se transfiran. Estas garantías poden incluír a obtención de garantías contractuais de calquera terceiro, para que os seus datos persoais estean protexidos por medidas de seguridade que sexan equivalentes a aquelas que se apliquen os seus datos persoais cando están no EEE.

Estas garantías, no caso das Compañías da Organización Ford, son as cláusulas contractuais tipo publicadas pola Comisión da Unión Europea.

Algúns provedores que nos prestan servizos atópanse en países cunha protección equivalente dos datos de carácter persoal ou se acolleron a mecanismos de certificación (como o “Escudo de Seguridade” ou “ Privacy Shield” co Departamento de Comercio dos Estados Unidos de América).

QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

O Membro da Rede Ford e Ford solicita datos persoais a través deste Sitio web: Cando enche un formulario (por exemplo, para solicitar unha proba de condución); e de forma automatizada, mediante a utilización de cookies ou tecnoloxías similares: pode atopar máis información na nosa Política de Cookies.

Este Sitio web permítelle facilitar, entre outros, os seguintes datos persoais:

 • seu nome e apelidos e datos de contacto (dirección, números de teléfono e enderezo electrónico), así como información do seu negocio ou empregador se a súa solitude se realiza en nome dun comerciante.
 • Información do seu vehículo (incluído o número de bastidor ou de identificación do vehículo – VIN-, matrícula, modelo, antigüidade e quilometraxe).
 • Información dos produtos e servizos polo que se interesa.
 • Outros datos de contacto e preferencias.

A efectos de accións de márketing. Ademais:

 • Solicitamos os seus datos se contacta connosco a través do Sitio web (por exemplo, gardaremos un rexistro da información que nos facilite se nos escribe para poñerse en contacto cos nosos centros de relacións con clientes).
 • Poderiamos combinar a información que posuímos sobre vostede ou as súas preferencias, estado socioeconómico e socio demográfico, identificadores on- line e datos de contacto actuais recompilados por terceiros, como axencias de márketing, pero só cando eses terceiros dispuxesen do seu consentimento para esta finalidade.
 • Cando compre ou leve o seu vehículo para o seu mantemento ou reparación, solicitaremos os seus datos, así como información de diagnóstico sobre o mesmo e manteremos un rexistro do traballo realizado e das pezas fornecidas.

Se os datos persoais fosen facilitados polos usuarios, os mesmos deberán ser veraces, e deberase notificar ao Membro da Rede Ford e a Ford calquera modificación que se produza nos mesmos, respondendo en calquera caso da veracidade e exactitude dos datos fornecidos en cada momento. O interesado que facilite os seus datos persoais ao Membro da Rede Ford e a Ford, declara ser maior de idade sendo enteiramente responsable da devandita declaración.

COMO UTILIZAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? - FINALIDADES DO TRATAMENTO

Trataremos os datos persoais que solicitamos para:

 • Atender as súas peticións (por exemplo, facilitar probas de condución ou xestionar a solicitude de catálogos).
 • Xestionar e mellorar as actividades que desenvolven as nosas compañías, así como a nosa relación con vostede.
 • Atender as súas preguntas ou reclamacións.
 • Levar a cabo investigacións e estudos.
 • Realizar enquisas de satisfacción.
 • Enviar comunicacións comerciais sobre os nosos produtos e servizos conforme á normativa de comercio electrónico.
 • Procesar invitacións a eventos e información sobre campañas de márketing e promocións, no caso de que o usuario solicitouno ou autorizado.
 • A título enunciativo e non limitativo os envíos poderanse facer por correo postal, teléfono, e/ou correo electrónico.
 • Cumprir coas obrigacións legais do produtor e comercializador de produtos e servizos da automoción, responder a requirimentos de información en caso de procedemento legal ou requirimentos de autoridades administrativas ou outros terceiros, para detectar e previr a fraude, ou protexer os seus intereses os nosos ou os de terceiros.
 • Operar este Sitio web, personalizar a súa experiencia e entender como se usa este e como podemos melloralo.
 • Poderiamos combinar e analizar os seus datos persoais (incluso elaborando ou segmentando perfís mediante técnicas automatizadas que utilicen os datos actuais, históricos e estatísticos) para:
 • Axudarnos a desenvolver e mellorar os nosos produtos, procesos, servizos e estratexias de márketing.
 • Personalizar os nosos produtos e servizos.
 • Entender mellor aos nosos clientes.
 • Para xestionar e mellorar a relación cos nosos clientes e usuarios deste Sitio web.

Todo o anterior inclúe, por exemplo, mellorar a nosa estratexia de distribución, avaliar a efectividade das nosas accións de márketing e de servizo, levar a cabo análise de mercados e identificar produtos ou servizos que poidan ser do seu interese, así como contactalo en relación cos devanditos produtos e servizos.

Queremos asegurarnos de que as comunicacións que lle enviamos e as nosas interaccións lle resulten tan satisfactorias como sexa posible. A este respecto, ocasionalmente, poderiamos utilizar información sobre a súa persoa que fose solicitada de terceiros (tal e como se describe na sección Que datos persoais tratamos?) para axudarnos a seleccionar que produtos e servizos de Ford poderían interesarlle.

Poderiamos enviarlle información sobre eses produtos e servizos de acordo coas preferencias de comunicación que nos indicara, e utilizar a súa información para informar os nosos centros de servizo ao cliente, se contacta con eles. Tamén poderiamos utilizar a terceiros para mostrarlle publicidade personalizada en plataformas de redes sociais ou, se prestase o seu consentimento para o uso de cookies cando navega por Internet / visita outros sitios web (consulte a guía de cookies para obter máis información).

Pode pescudar como deixar de recibir material publicitario do Membro da Rede Ford e/ou Ford na sección Dereitos dos usuarios máis abaixo. Se non desexa que obteñamos información sobre vostede de terceiros para os fins descritos neste parágrafo, comuníquese connosco conforme se indica na sección Dereitos dos usuarios que pode consultar máis abaixo.

Para obter máis información sobre como solicitamos os seus datos persoais cando se repara o seu vehículo, consulte máis abaixo a sección Reparación, diagnose e mantemento do seu vehículo Ford.

Conservaremos os seus datos persoais de forma na que podamos identificalo sempre que sexa necesario para cumprir coas finalidades indicadas e cumprir coas nosas obrigacións legais. En xeral, esta finalidade comprende as seguintes situacións:

Os seus datos persoais son razoablemente necesarios para prestarlle os servizos que nos solicitara.

Os seus datos persoais son razoablemente necesarios para protexernos e defendernos de reclamacións (xeralmente durante o prazo de prescrición para o exercicio destas accións). Cando esteamos obrigados a manter os seus datos persoais pola normativa que resulte de aplicación.

O Membro da Rede Ford e Ford esforzáronse en adoptar medidas técnicas e organizativas deseñadas para garantir a seguridade e integridade dos datos, así como para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado conforme á lexislación vixente en materia de protección de datos.

O Membro da Rede Ford e Ford procederán á cancelación dos datos recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que fosen solicitados ou rexistrados. No caso de que os datos solicitados fosen ser utilizados para unha finalidade distinta para a cal foron solicitados, informarase os usuarios e obterase o seu consentimento previo para o devandito tratamento.

BAIXO QUE BASES LEGAIS TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS? - LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO

Cando o tratamento sexa necesario para a execución dun contrato ou contratos nos que sexa parte ou os datos sexan necesarios no marco dunha relación precontractual. Estes contratos poderían incluír, por exemplo, cando participe nun concurso, ou os datos do cliente se obtiveron no contexto da venda dun dos nosos produtos ou servizos.

Cando o uso dos seus datos persoais sexa necesario para a satisfacción dos nosos intereses lexítimos ou os da organización coa que compartimos os seus datos persoais e asegurarámonos/asegurarámosnos de que os seus datos persoais e os seus dereitos en relación cos mesmos estean protexidos. Por exemplo, podemos apoiarnos nesta base legal se nós e/ou as compañías do Grupo Ford usamos os seus datos persoais para: comprender e mellorar os nosos produtos, servizos e / ou estratexias de mercado; para fins de investigación; para administrar e mellorar a nosa relación con vostede e para xestionar a nosa compañía; para axudar a descubrir que información, produtos e servizos son máis susceptibles de interesarlle e para enviarlle ou mostrarlle información, ofertas e anuncios en liña (online) destes produtos ou servizos; personalizar a súa experiencia dos nosos produtos e servizos; para garantir que os nosos produtos e servizos se entregan e utilizan de acordo coa lei e os termos e condicións que se aplican a eles; e cando sexa necesario para protexer ou defender os nosos dereitos ou bens ou os de terceiros, ou para detectar, previr ou xestionar cuestións de fraude, seguridade, protección ou privacidade.

Cando o tratamento dos datos sexa necesario para poder cumprir coa normativa reguladora das obrigacións legais do produtor e do comercializador vixente en cada momento, entre as que se atopan a relativa á posta no mercado de produtos e servizos, defensa dos consumidores e usuarios, seguridade nos produtos, ordenación do comercio polo miúdo, desenvolvemento dunha actividade industrial, prestación de servizos en talleres de reparación de automóbiles, dos seus equipos e compoñentes, ambiental (incluída a da xestión dos vehículos ao final da súa vida útil e doutros residuos dos mesmos) e demais normativa internacional (incluída a da Unión Europea), estatal e autonómica sobre as referidas materias. De acordo co previsto na normativa aplicable de Servizos da Sociedade da Información, se existise unha relación previa no contexto da venda dun produto ou servizo de Ford, os datos poderán empregarse para o envío de comunicacións comerciais referentes a produtos e servizos de Ford que sexan similares aos que foron obxecto de contratación, salvo que se opoña a iso na forma prevista para o efecto. A título enunciativo e non limitativo os envíos poderanse facer por correo postal, teléfono, e/ou correo electrónico.

Cando consideremos que é necesario tratar os seus datos persoais para cumprir cunha obrigación legal ou regulatoria. En circunstancias específicas, cando creamos que é necesario para protexer a seguridade ou os intereses vitais do interesado ou doutra persoa física.

Cando dispoñamos do seu consentimento, para, por exemplo, solicitar información técnica como datos de cookies e tecnoloxías similares tal e como describimos na Guía de cookies, utilizar devanditos datos para enviarlle comunicacións comerciais por correo electrónico e mensaxe de texto. Se nos baseásemos no consentimento para tratar os seus datos persoais, ten dereito a retirar ese consentimento en calquera momento.

Consulte a sección Os seus Dereitos desta política para máis detalle.

OS SEUS DEREITOS

Na súa condición de persoa física ten o dereito de coñecer os datos que mantemos sobre a súa persoa e para que propósito os tratamos, así como acceder aos mesmos e rectificalos, se fose necesario. Tamén ten o dereito, en determinados casos, a opoñerse ao uso dos seus datos persoais, solicitarnos que limitemos o seu uso ou suprimilos, ou que determinada información persoal lle sexa facilitada nun formato electrónico de uso común, de forma que poida ser compartida con outras organizacións (cando o tratamento se efectue por medios automatizados, se base no consentimento ou nun contrato, ou os datos fosen proporcionados polo propio interesado e lle atinxan, incluídos os datos derivados da propia actividade do interesado). Estes dereitos poderán limitarse nos casos previstos legalmente, ou naqueles en que poidan manterse os datos de forma bloqueada para cumprir coas obrigacións legais do Membro da Rede Ford e/ou Ford.

No caso de que consentise ao tratamento dos seus datos persoais (para máis información consulte a sección Baixo que bases legais tratamos os seus datos persoais? - Lexitimación do Tratamento), poderá retirar o seu consentimento en calquera momento. Se así quixese, pode facelo nalgunha das formas indicadas máis abaixo.

Faremos todo o que estea na nosa man para atender a súa petición. Con todo, determinada normativa, especialmente aquela referida ás obrigacións do produtor ou vendedor do vehículo ou do prestador do servizo de reparación do mesmo, ou da seguridade dos produtos ou normativa financeira (por exemplo, aquela aplicable á actividade de Ford Credit) podería impedilo.

Se consentise ao envío de comunicacións de carácter comercial de Ford e/ou Ford Credit, pode retirar o seu consentimento en calquera momento.

Se non quixese seguir recibindo comunicacións comerciais ou quixese exercitar algún dos outros anteriores dereitos fronte a Ford (se é por escrito, solicitaráselle que se acredite a través de fotocopia do seu DNI/ NIE) diríxase a:

Ford España, S.L.

Departamento de Relacións con Clientes
Apdo. de Correos nº 3 46700 Gandía (Valencia)

Enderezo electrónico: bajacrm@infoford.es

Teléfono: 902 442 442

Se non quixese seguir recibindo comunicacións comerciais ou quixese exercitar algún dos outros anteriores dereitos fronte a Ford Credit (se é por escrito, solicitaráselle que se acredite a través de fotocopia do seu DNI/ NIE), diríxase:

Ford Credit

Centro de relacións con Clientes

Polígono Industrial s/n 46440 Almussafes (Valencia)

Enderezo electrónico: bajacrm@infoford.es

Teléfono: 961 793 288

Para a cancelación das comunicacións electrónicas de calquera das anteriores compañías, poderase dirixir ao enderezo electrónico bajacrm@infoford.es ou utilizar a ligazón que se inclúa en cada unha das comunicacións que reciba.

Se non quixese seguir recibindo comunicacións comerciais ou quixese exercitar algún dos outros anteriores dereitos fronte ao Membro da Rede Ford (se é por escrito, solicitaráselle que se acredite a través de fotocopia do seu DNI/ NIE), diríxase a:

Domicilio: RUA SEIXALVO Nº 4, 32005, Ourense

Enderezo electrónico: tomovil@tomovil.com

Teléfono: 988 39 10 07

Se tivese dúbidas ou consultas en relación co uso dos seus datos persoais por parte do Membro da Rede Ford e/ou Ford, ou quixese acceder aos seus datos persoais ou exercitar calquera dos dereitos que lle corresponden conforme á normativa de protección de datos de carácter persoal, pode dirixirse, segundo proceda, a nós ou a Ford Credit, en calquera das formas indicadas previamente. Ford e Ford Credit nomearon un Delegado de Protección de Datos. Os datos de contacto do Delegado de Protección de Datos son:

Delegado de Protección de Datos

Ford España, S.L. / Ford Credit (segundo proceda)
Caléndula, 13 28109 Alcobendas (Madrid)

Enderezo electrónico: dpospain@ford.com

Teléfono: 917145100

O usuario deberá dirixirse ao Membro da Rede Ford para confirmar se este conta con Delegado de Protección de Datos. Cando teña algunha reclamación en relación co uso dos seus datos persoais por parte do Membro da Rede Ford, Ford ou Ford Credit, confiamos en que se dirixa a nós ou Ford Credit en primeiro lugar. Se non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación perante unha autoridade de control (en España, a Axencia Española de Protección de Datos: http://www.agpd.es).

ACTUALIZACIÓNS DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Membro da Rede Ford e Ford resérvanse o dereito de modificar esta Política de Privacidade dacordo coa lexislación aplicable en cada momento, con efectos desde a data de publicación da devandita modificación. Se realizásemos cambios significativos na forma en que utilizamos os seus datos persoais comunicarémolo dunha forma prominente neste Web Site ou lle contactaremos directamente. Se non estivese de acordo con estes cambios, non continúe utilizando esta Web Site.